A „Volna” adó-vevő modernizálása

A „Volna” adó-vevő modernizálása

(A készülék eredete:ХКТБ ДК ЛОСАФ СССР,Харьков,1986.)

 

 1. A „Volna” adó-vevő (a továbbiakban –transziverként vagy TS emlitjük) üzemeltetése közben a következő hiányosságok derűltek ki:

1.1A vevőnek jelentős alapzaja van;

1.2 Elégtelen vevőérzékenység a felső sávokon;

1.3 Erős intermodulációs zavarok, melyek főleg éjszaka a 7Mhz sévon jelelentkeznek;

1.4 A VFO frekvenciacsuszása, ami egy óra alatt 470Hz is elér;

1.5 Nem elég efektiv az AGC működése QRM körűlmények közöt;

1.6 Nagyon dúrva a vevö RIT control szabályzása;

1.7 Vételkor halható a mikrofon zajai;

1.8 Az adó és a vevő frekvencia 150-200Hz eltér egymástól;

1.9 Adásnál a teljesitménycsúcsokban változik a vivőoscillátor frekvencia (Nemkivánatos FM moduláció);

1.10 Jelentős TVI zavar;

1.11 A magasabb spektrumba eső hangfrekvencia vágása adákor;

1.12 Nem működik efektiven a NF dinamikakompresszor;

1.13 Nem megbizhatóan működik a VOX bizonyos hangspektrumoknál;

1.14 Fonia üzemben a monitorhangnak nincs megfelelő hengerősyabályzása;

1.15 Táviró üzemben a monitrhang nem szabályzódik;

1.16 Adáskor villog a digitskála kijelzője;

1.17 Nem indikálódik az adásüzemmód;

1.18 Táviróüzemben a jelekbe bekeveredik a mikrofon zajai,zavarai;

2. A KF2 (ПЧ-2) modul modernizálása. Ennek a modulnak a megfelelő működése határozza meg az egész tansziver működésének minőségét.

2.1 Hogy kevesebb legyen az alapszelekciót adó Z1 és Z2 szűrőkben (ЭМФ) a veszteség

a kommutációs séma át van alakitva egy reálisabbra.Ez lehetőséget ad a szűrők tekercseinek teljes bekapcsolására a V14 és V15 tranzisztorok áramköreibe. Ennek eredménye képpen megnő a V15 tranzisztor G-jén a jelszint, ami leheőséget ad a NF erősitő második, V22-vel működő fokozatának a kiiktatását és csökkenteni a KF erősitő harmadik fokozatának erősitését a V22-n a C43 kondenzátor kiiktatásával.

2.2 A KF első fokozata kaszkód kapcsolásúra van átalakitva.

2.3 Adetektor kimenetén R7’, C10’ ből álló szűrő van hozzáépitve.

2.4 Az aluláteresztő szűrő (ФНЧ) sémájának egy része ki van egészitve R7’, C10’ elemekkel.Meg vannak változtatva az R62 és R78 értékei. Ezeknek a váloztatásoknak az eredménye képpen megnőtt a KF2 (УПЧ-2) erősitése és csökken az erősitö alapzaja.

2.5 Az AGC (АРУ) sémában a visszaszabályzási időt a következő képpen számoljuk:

T = R x C., T = R56 x C53 = 5,1Mom x 0,47Mkf = 2,4sek. Ez azt jelenti, hogy egy nagyobb szintű jel vagy zavar esetén a vevőkészülék 1–2mp után áll vissza a normális érzékenységre!

Ha ezen úgy akarunk javitan hogy csökkentjük a visszasabályozás idejét az R56, C53 értéki-

nek csökkentésével, akkor beszédszünetekben az AGC “leereszt“, az eősités a szóközökben

megnő és ezek a szünetk megtelnek étrzajokkal és zavarokkal.Ezen kivül a vétel teleszóródik az AGC sűrű működéséből adódó csattogásokkal, amelyeket elháritani gyakorlatilag lehettetlen.

A kiut ebből a helyzetből, szabályozható idejű AGC alkalmazása. Az AGC idejét,a vevőre érkező jelek erejétől és jellegétől függően a V9’ és V12’ tranzisztorokból alló kapcsolással lehet szabályozni.Ha nincs jel a V9’ ki van nyitva, az AGC ideje: T = 2.2Mkf x 0.1Mom =

0.22sek. rövid impulzusszerű zavar esetén azAGC gyosan reagál, majd helyreáll. Ha a vevő bemenetén hasznos 9-es szintű jel jelenik meg, a HF a V12’tranzisztorfokozattal erősitődik, a V10’, V11’diódák által egyenirányitódik és feltöltődik a C16’ kondenzátor.Az R16’ leállitja a kondenzátor impulzusszerű zavaroktól történő feltöltődését. A V9’ lezár a kondenzátorról a G-re érkező negativ feszűltségtől. R11 lekapcsolódik a töltő áramkörről és az AGC ideje most már T = 2,2Mkf x 5,1Mom =11,2 sek! A hangok közötti kisebb szünetekben C16’ nem érkezik kisűlni, a szavak közötti nagyobb szütekben a kondenzátor az R15-ön kersztül kisül és a vevő érzékenysége gyorsan visszaáll. Valóságban az ellenállomás jeleit csendes háttérrel halljuk és a szünetekben hallható az éter.

. 2.6 A mikrofonerősitő a gyári kivitelezésében nem biztosit jó minőségű erősitést és rosszul illeszkedik a balanszkeverővel. Az eredeti mikrofonerősitőt egy frekvenciakorrekciós áram-körökkel ellátott műveleti erűsitővel helyttesitjük. Az L5 fojtót toroid magra tekercseltre cseréljük,hogy kivédjük a táptrafó es az adóvégfok elektromágneses terét. Az R30’, R32’ és R33’ áramkör az elektred mikrofon táplálását szolgálja. A jel a C18’, R17’–en kersztül jut a

balanszmodulátrra, a C25’, R32’-n kersztül pedig a monitrhang szabályzóra. Ugyanerre a

szabályzóra érkezik az R35’-ön keresztül a táviróüzem monitorhanggenerátorának jele is.

.Táviróüzemben a mikrofonerősitő tápfeszűltsége lekapcsolódik egy П2К tipusú kapkapcso-

lóval ami az S5.3 mögé van szerelve, hogy azzal egszere működjön.

2.7 A VOX a V14’ , V16’ tranzisztorokkal és D1.1 logikai inverterrel működik. A hang-

frekvenciás jel a mikrofonerősitőről a V14’ bázisára jut és a V16’ tranzisztoron egyen-

irányitódik, amely kinyilik és feltölti a C33’ kondenzátort. A D1.1 10-es kivezetésén +12V

jelenik meg ami az adás-vétel átkapcsoló modulba jut. A VOX elemei úgy vannak megvá-

lasztva, hogy a beszédkor bámilyen hangra megbizhatóan reagáljon.

2.8 A balanszmodulátor és a balanszdetektor közös áramköreinek(500Khz) a szétválasz-

tásához a V8’ tranzisztorral működő emitterkövetőt épitjük be. Ezzel sikerűlt jelentősen

lecsökkenteni a mikrofonból erdő zajokat vételkor.

2.9 A K4 rele a HF erősitő bemenetét kapcsolja át a HF erősitésrő (Усиление НЧ) szabály-

zójáról a monitrohag szabályóra. Ezzel lehetőségg van külön szabájozni a HF erősitőt vétel- kor és a monitorhangot adáskor. Az R27’ és C23’ a csattogó hangefektusok kiszűrését

szolgálják.

2.10 A balanszmodulátorról a DSB jel a V27 tranzistor G-jére jut,amelynek a D körében az EMSZ (ЭМФ) tekercse van kapcsolva. A S körben az erősitési tényező átkapcsolása történik a negativ visszacsatolás mértékének változtatásával az áramban. A „kompresszor”

( ограничение) kapcsológomb kikapcsolt állásában a panel 14. kivezetésén nincs feszűltség, A V5’és V6’ diódákon nem folyik áram, igy ezek lezárt állapotban vannak és a C41 konden-

zátor le van kapcsolva a testről. Az áram negativ visszacsatolása ebben az állásban maximá-

lis, a fokozat erősitése - minimálisan – sszükséges egy korlétozatlan erősitéshez adásnál. A „kompresszor” kapcsoló bekapcsolásakor a panel 14. kivezetésén +12V jelenik meg. A diódákon áram folyik, amitől azok kinyillanak és a C41 a testre kapcsolódik. A fokozat erősitése maximálisra áll be. Az L1’ fojtó szélesebb szabályzási lehetőséget biztosit. Az

EMSZ-ről (ЭМФ Z3) a jel a V14 G-re kerül, melynek a D körében EMSZ (ЭМФ Z2) tekercse van. Az amplitudó korlátozás itt a V2’ és V3’ párhuzamosan kapcsolt diódákkal van

megoldva.

.

 

 

 

1ábra A Volna TS KF-2 (УПЧ-2) paneljának átalakitása

 

Az ujonnan beépitett elemek ’ vannak jelölve. (pld K’ C’ V’ L’) A gyárilag beépitett alkatrészek megváltoztatott értékei a kapcsolási rajzon fel vannak tüntetve. A kapcsolásirajzot a gyárival öszszevetve ajánlott olvasni az alkatrészlistával együtt.

(megj.: a sémában levő felirat forditása)

 

 

3.A VFO (ГПД) átalakitása a frekvenciacsuszás és a nemkivánt FM moduláció megszűüntetésé-

re irányul.

3.1 Az oszcillátor tápfeszűltsége a V2-n le van csökkentve és ujra van stabilizálva. El van

Távolitva a 220Kom ellenálás, ami a tranzisztor G-D közé volt kapcsolva. (Azeredeti sémán nincs feltüntetve) Enek eredménye, hogy a V2 S feszűltsége háromszorosára csökkent ami javit-ja az oszcillátor stabilását.

3.2 Le van csökkentve az R6 ellenálás értéke, hogy ezzel lineálisabbá tegyük a V3 sersfkövető

kapcsolás terhelhetőségét.

3.3 A VFO (ГПД) kimenő fokozata egy közös emitter kapcsolásban levő KT355 tranzisztorral megé pitettre van átalakitva, amelynek kicsi az átmeneti kapacitása. Maga az erősitő negativ

viszza csatolában van áramban és feszűltségben.

3.4 A V5 stabilizátordióda egy Д818Г preciziós tipusra van cserélve.

3.5 A táplálás felől egy LC tagból álló hullámcsabda van beépitve.

3.6 A C7 kapacitása úgy van megválasztva, hogy a vezőelhangolás (RIT) elhangolása _+5Khz legyen.

Az átalekitás után a frekveciacsúszás nem több mint 100Hz/óra. A nemkivánatos FM moduláció teljesen megszünik


2.ábra A Volna TS VFO-jának modernizálása. A rajzon fel nem tüntetett alkatrészértékek megfelelnek a gyárilag beépitettnek.Az eltávolitott elemek a rajzon nincsenek feltüntetve.

 

4. Avivőjel frekveciát formáló egység (ФОЧ) 500 +_1,5Khz jelet választ ki az adó balansz- modulátorának és avevő balanszkeverőjének működéséhez.Az 500Khz jel két kvarcoszcilláor

jeleinek a kevveréséből formálódik, amelyikből az egyik egy varikappal +_1,5Khz sávban

hangolható. Avarikapot vezérlő feszűltséget egy ellenálásokból álló osztóról kapjuk amely

üzemmódtól függően kommutálódik.Adáskor a varikapot vezérlő +12V feszűltség a stabilizá-toron mejelenő nagyobb terhelés miatt csökken.Ez az 500Khz jelformálásban 150-200Hzfrek-

venciacsuszást eredményez.Ez SSB üzemmódban a hangfrekvenciának megfelelő nemkivánt

FM modulációt idéz elő. Ennek a hibának a megszüntetését a 4.ábrán bemutatott séma szeint

végezhetjük.

4.1 A vivőjel frekveciát formáló egység (ФОЧ) paneljának 3-7 kivezetéseibe stabilizátor-

diódák vannak beiktatva.

4.2 A trimmerpotencióméterk értékei le vannak csökkentve, velük sorba „nyújtóellenálások”

vannak kapcsolva.Ennek eredménye,hogy megkönnyebbül a frekvencia pontos beállitása és

csökken a frekvenciaugrálás eséje a trimmerpoti áramszedőjének esetleges rossz kontaktja miatt.

 

5. Attenuátor és aluláteresztő szűrő.Ez a rész az intermodulációs problémák forrása, vagyis a

műsoszórók, a besuttogások és füttyök jelenléte, amelyek valójában nincsenek is a sávban!

A jelenség egyértelmű okozója az attenuátor kommutációját végző dióda. A nagyszintű jelek

hatására a diódák karakteréből adódóan frekvenciakeverés jön létre.Ennek a hiányosságnak a

kiküszöbölésére az 5. ábra szeinti sémát ajánljuk.

5.1A K1 kivételével minden a alkatrészt eltávolitunk a panelról.

5.2 Az attenuátor T-hidat atkotó ellenálásokból áll és az S2 váltókapcsoló kontaktkiveze-

téseire van ráforrasztva. A panellal egy kb. 10Cm hosszú, vékony koaksz vezetékkel van

összekapcsolva.

 

6. Tápegység. 40-45W teljesitménycsucsokban a +28V, +20V-ra csökken.A némelyik rádió-

amatőr által javasolt trafócsere nem segit semmit.Előszöris a trafó 15-18-as kivezetésein a

feszűltség legfeljebb 1V-ot csökken. Egyértelmű,hogy a feszúltségesés nem a táptrafó alulmé-

retzettségéből, hanem a pufferkondenzátor kis kapacitásából adódik. Másodsorban felesleges

a trafó teljesitményének a növelése, ha a végfok radiátora a 40W kimenőteljesitményt sem

engedi meg, különösen, ha bekapcsolt kompresszorral dolgozunk. Éppen ezért a tápegység

modernizálása mindössze a digitskála kijelzőjén a vibrálás megszüntetését célozza meg.

6.1 A digitskála táplálására egy különálló egyenirányitót épitünk +27V stabil feszűltséggel a kimeneten.

6.2 A vevő multiplikációs zavarainak és az adóból a NF villamoshálózatba sugárzásának

a kivédése végett a táptrafó minden szekunder tekercse kondenzátorokkal van lehidegitve.

 

7. A kommutációs rendszer átalakitása (3. ábra)

 

 

 

3.ábra. A kommutációs rendszer átalakitása

7.1 Ha fejhalgatós mikrofogarnitúrát akrunk használni az X8 csatlakozó 3 és 4 kontaktusait összekötjűk az X7 csatlekozó 1 és 2 kontaktusaival.

7.2 Nem szabad a mikrofonkábel árnyékoló vezetékét a fejhallgató földvezetékeként használni.éppen ezért némelyik gyári fejhallgatos mikrofonon, mint pld. ГНШ-П13 le kell

cserélni a kábelt.

7.3 A megbizhatatlan TV csatlakozókat ki kell cserélni, az X3, X12 és X13 csatlakozók

helyett egy egységes, közös CP75 vagy CP50 csatlakozót kell felszerelni.A csatlakozó alá

egy keményaluminium lemezből vágjunk alátétet, hogy a felesleges nyilásokat eltakarja.

 

8. Egyéb kapcsolástechnikai és konstrukciós változtatások.

8.1 Az adásüzemmód kijelzéséhez a digitskála mellé készitsünk 2 db. 1mm átmérőjű furatot, amelyekbe a LED dióda két kivezetése kerül. A katódkivezetés a testre megy egy rövid vezetéken a panelt rögzitő csavar alá. Az anódkivezetét egy 680Om ellenáláson keresztűl a KF-2 (УПЧ-2) panel 5. kivezetésére kapcsoljuk.

8.2 A monitorhang szabályzópotméterét egy 6mm menettel ellátott furatba helyezzük a

NF er. (Ус ВЧ) és a HF er.(УсНЧ) szabályzópotméterrek közé. A beépitett potencióméter tipusa СП4-1.

8.3 A tápegységben a stabilizátorok panelján az R14 értékét ugy válasszuk meg, hogy az adás-vétel átkapcsolás biztos legyen. Ezt a fejhallgatóban hallható jellegzetes hangal kontrolálhatjuk.

8.4 A vivőfrekvenciát formáló egység. (ФОЧ) az R29 értékét ugy kell megválasztani, hogy a vivőjel amlitudója az üzemi normáknak megfelelő legyen.(1.ábra)

8.5 A rádiófrekvenciás erősitő (RF) (УРЧ) panelján a T1 és T2 transzformátorok ki vannak cserélve.Az új trafók trifilárisan 0,1mm átm. sejemszigetelésű (ПЕЛШО-0,1)

10 menetből állnak K7x4x2 600HH toroid magon. Az L1, C1 rezgőkör ki van iktatva. A

panel 7. kivezetésének a megszakitásába egy 47om ellenálást forrasztunk.

8.6 A feszűtségvezérelt oszcillátorok (ГУН) panelján (szintézer) a 10. kivezetés megszakitásába 47om ellenálást forrasztunk.( a 7Mhz sávban, az FLL hurokbaba gerjedés volt tapasztalható, ami 10-30Hz rotyogó hang formájában jelenik meg.)

8.7 A végfok paneljáról az attenuátor összes alkatrésze el van távolitva. A panel 1. kive-

zetése 51om ellenáláson kersztül a testre van kapcsolva, majd ugyanez a kivezetés 51om

ellenálás és egy 47nf kondenzátor sorbakapcsolásával a V9 tranzisztorbázisára kapcsolódik.

A T1 transzformátor tekercse egy МЛТ-05 tipusu (0,5W) 220om ellenálással tövidre van zárva.

8.8 A vevőelhangoló potencióméter (RIT) forgatógombja le van cserélve egy jobb minőségű forgatóra.

.

 

4. ábra A vivőjel frekveciát formáló panel átalakitása.

5. ábra Az attenuátor és aluláterrsztő szűrő átalakitása.

6. ábra A tápegysérg átalakitása

 

 

 

A modernizált Volna TS KF-2 (УПЧ-2) paneljának alkatrészlistája

 

Ellenálások Kondenzátorok Diódák

 

R1 - 150       С1 - 47Н        VI - КД 522
R2 - 470       С2 - ЗЗН        V2 - КД 522
R3 - 1К5       СЗ - ЗЗН        V3 - КД522
R4 - 6К8       С4 - 68Н        V5 - КД 522
R5 - 10К       С5 - 10мк     V6 - КД 522
R6 - 240       С6 - ЗЗH        V6 - КД 522
R7 - 2К       С7 - ЗЗН        V10 - КД 522
R8 - 1К       С8 - 1Н         V15 - Д9К
R9 - 1К8       С9 - 22Н   
R10 - 5К6       C10 - 47Н   
R11 - 100K      С11 - 47Н        Tranzisztorok
R12 - 62К       С12 - 10Н
R13 - 1К       С13 - 68Н         V4 - КТ 368
R14 - 51К       С14 - 47Н         V7 - КT 315
R15 - 1М       С15 - ЗЗH         V8 - КT 315
R16 - 100K      С16 - M68         V9 - КП 302 AM
R17 - 330       C17 - 6Н8         V12 - КТ 3102 А
R18 - 5К6       С18 - М15         V14 - КТ 3102 А
R19 - 1М       С19 - ЗЗН         V16 - КТ 3102 А
R20 - 430       C20 - 470мк  
R21 - 4К7       C21 - 2Н2
R22 - 1М8       C22 - 1мк
R23 - 470       C23 - М10           IC
R24 - 100K      C24 - 10мк
R25 - 24К       C25 - 10Н        DA1 - К 140 УД 1А
R26 - 1К5       C26 - М15
R27 - 51К       C27 - 1Н       Fojtótekercsek
R28 - 10K       C28 - 1Н 
R29 - 10K       C29 - M33        Ll - 50 menet,
R3О - 6К8       C30 - 1Н      ПЭЛШО 0,1 К7 х 4 x 2,         
R31 - 430       C31 - 10H        1000HM toroid magon
R32 - 330K      C32 - 10мк    L5 – ugyanaz mint Ll
R33 - 6K8       C33 - 1мк        Az öszes rele 27 V  
R34 - 330K      C34 - 2Н2       meghuzási feszűltségű
R35 - 1M

 

 

A forditást, az eredeti www.cqham.ru weboldalon olvasható leirásból UT1DA Árpi készitette.


Vissza

html counterсчетчик посетителей сайта

Используются технологии uCoz