„MAKEJEVI” DIGITÁLIS SKÁLA
"MAKEJEVI" DIGITÁLIS SKÁLA


        Méréshatár……………………………………..70Mhz
        Mérési pontosság……………………………100HZ
        Kijelzők száma…………………………………..6
        Mérőbemenetek száma…………………………..1 (3)
        Minimélis mérhető jelszint …………………….30mV
        Megengedett maximális jelszint…………………3V
        Mérési gyorsaság………………………………...0,1Sek (Mp)
        Tápfesültség……………………………………..5V
        Áramfelvétel………………………………….. 200mA

        A műszert a következő üzemmódkban használhatjuk

        1.Digitskála három bemenettel
        2.Digitskála egy bemenettel beprogramozott KF-el
        3. Frekvenciamérő
        4.Beépitett FLL áramkör VFO-hoz

    A digitskála két panelből áll — mérő és kijező. A kijező panel a mérőpanellel négy vezetékkel kapcsolódik össze. Az összekapcsolás megkönnyitése végett mindkét panelen ugyanaz a számozás van.
    Az összekötő vezetékek maximális hossza -500mm.
    A programozás során használandó „П1” és „Р1” áthidalások a panelen kettévágott körökként vannak kialakitva.

Egybemenetes digitskála
(a П1 áthidalás szét van választva)

    A digitskálába két egymástól független KF-et lehet beprogramozni. A KF-et két idiglenesen beforrasztott, nyomásra záródó kontaktokkal rendelkező kapcsolóval végezzük. A "PT" kapcsoló a 10-es, a "+1" a 9-es kivezetésre kapcsolódik és mindkettő a testre zár.
    Uj KF-et a követkző sorrendben programozunk:
     Megnyomjuk a „PT” kapcsolót, bekapcsoljuk a tápot és elengedjük a „PT”-t. A bekapcsolás után a műszer kijelzői „0”-at mutatnak , az utolsóvillog. A "+1" nyomkodásával, a villogó „0” helyére irjuk be a szükséges számot. Ez után ujra nyomjuk meg a „PT”-t, miáltal a következő “0” kezd villogni. Az előzőhöz hasonlóan irjuk ide is a megfelelő számot. Miután a szám beiródott, nyomjuk meg nehányszor a “PT” gombot, hogy megszüntessük a számok villogását. Kapcsoljuk ki a tápot. A második KF beirásához a 8-as kivezetést zárjuk a testre és az előzőhöz hasonlóan végezzük el a programozást.
    Az egybemenetes üzemmódhoz szükséges bekötés a 3. ábrán látható.

               1.-----bemenet               8.------KF kiválasztás (1.KF vagy 2.KF)
               2.-----test                       9.------ “+” vagy KF
               6.-----test                      10.------“PT”
               7.----- +5V.

8. kivezetés

9. kivezetés

1.

1.KF

1.

F + KF

0.

2.KF

0.

F - KF


        Logikai 0: a kivezetest testre zárjuk.
        Logikai 1: a kivezetést szabadon hagyjuk.

Hárombembemenetes digitskála
A П1 áthidalás össze van forrasztva)

    Ezt az üzammódot kétszertranszponált transiverekben alkalmazzuk (pld. UW3DI; EFIR, stb.)
    Az f1 bemenetre (5.kivezetés) a kvarcoszcillátor jelét adjuk. Az f2 –re (3. kiv.) a VFO, az f3-ra (1.kiv.) az 500Khz jelet adjuk. (BFO jel) 4. ábra.
    A készülékbe való beépitéshez a következőket kell elvégezni:
    1.Épitsük be a transiverbe a megfelelő helyre mindkét panelt.
    2. Adjuk be az f3 bemenetre az 500Khz kvarcoszcillátor jelét. A kijezőnek jeleznikell ezt a frekveciát. A kijelzésnak stabilnak kell lenni. Ha igy van próbáljuk a jelet a bemenetre 10pf—300pf értékű kondenzátoron kerestül beadni.
    3. Kapcsoljuk le a jelet az f3 bemenetről és adjunk jelet az f2 bemenetre a VFO-ról. Miután meggyőződtünk hogy a kijelzőn a jel stabil, az előzőleg leirthoz hasonlóan csökkentsük a csatolást a bemenetre kapcsolt kapacitás értékével úgy, hogy a kijelző stabilan mutasson minden frekvencián.
    4. Kapcsoljuk le ajelet az f2-ről és adjuk be az f1-re a kvarcoszcillátorokról. Az előzőekben leirt módon végezzük el az illesztést minden sávon.
    5. Miután elvégeztük az illesztéseket, beadhatjuk mindhárom bemenetre a megfelelő frekvenciákat.
    A hárombemenetű digitskála üzmelésének algoritmusa a 8. és 9. kivezettések logikai állapotától függ. A kijelzőn megjelenő frekvenciaérték az f1,f2,f3, bemenetekre beadott oszcillátorjelektől függ amelyek a panelen 5, 3, 1, kivezetéseknek felelnek meg. A 8. és 9. kivezetéseket össze is köthetjük.
    Ahoz hogy a felső sávokon is a megfelelő üzemi frekvencia legyen kijelezve, ezeket a kivezetéseket a földre kell zárni. (Sávváltáskor gondoskodni kell a megfelelő átkacsolásról.)

   A vezélő bemenetek

      logikai állapota

 

     Üzemmód

 

      8

     9

       1

        1

Y=f1 + f2 + f3

       1

        0

Y=f1 + f2 – f3

       0

        1

Y=f1 – f2 + 3f

       0

        0

Y=f1 – f2 – f3


        Logikai 0: a kivezetést a testre zájuk.
        Logikai 1: a kivezetést szabadon hagyjuk.

    A műszer egyszer, vagy  háromszor transzponált transziverekhez van készitve, de minden átalakitás nélkül hasnálhatjuk egyszerű frekvenciamérőnek is. Ehez az üzemmódhoz a következképpen készitjük elő:

         1. Válasszuk szét a „П1” áthidalást. (ha össze van kötve)
         2. Irjunk be az egyik KF helyére 00 000 0-t.
         3.A mérendő frekvenciát az f3-ra kapcsoljuk (a panelen 1. kivezetés)

A fázishurok használata VFO –hoz

    Az FLL áramkör használásáhz épitsük meg a 6. ábrán bemutatott áramkört. Az 51 Kom-os ellenálás közvetlenül a varikapra kell hogy kapcsolódjon. Az összekötő vezeték a varikapról a digitskálára. Ha az S1 kapcsoló bekapcsolt állásban van az FLL áramkör ki van kapcsolva és a varikapon 2,7V állandó feszűltség van. Ha az S1 kikapcsolt állásban van és a bemeneten a frekvencia 3 Mp-ig állandó, (hárombemenetes üzemmódban 7 Mp) a LED kigyúl, jelezve hogy az FLL hurok megfogta frekvenciát. A VFO hangolásakor azFLL áramkör kikapcsol a LED kialszik és csak az előbb emlitett fetétellel kapcsol visza.
    Mielőtt a varikapot beépitjük az áramkörbe, ellenőrizzük hogy megfelelnek e a paraméterei az adott VFO-hoz. Ehez állitsuk össze a 7. ábrán bemutatott segédeszközt. Tegyük a váltókapcsolót 3V állásba, jegyezzük meg a digitskálán megjelenő értéket. Ez után kapcsoljunk át az 5V állásba. A VFO frekvencia 700-1200Hz-et szabad hogy elmozduljon. Amennyiben ez az érték lényegesen eltér annak megfelelően csökkentsük vagy növeljük a csatoló kapacitást a VFO és a varikap között. Ha ezt a módzert alkalmazzuk, bármilyen tipusú varikapot ellenőrizhetünk és beépithetünk.

A mérési értékek pontositása
    A digitskálán a frekvencia utánna huzására szolgáló trimmerkondenzátor nincs. Ha a kijelzett frekvencia korrigálása mégis szükséges, a következő képpen járunk el:
    Zárjuk össze a „P1” áthidalást és kapcsoljunk a digitskálához két nyomásra záródó kapcsolót, ahogy az 5. ábra mutatja. Kapcsoljunk a bemenetre hitelesitett értékű frekvenciát. Kapcsoljuk be a tátpot. A megfelelő gombok nyomkodásával állitsuk be a pontos frekvenciát. Kapcsoljuk ki a tápot és válaszszuk szét a „P1” áthidalást.
    A digitskála táplálására használjunk stabilizált tápot, amely rövidzárvédelemmel van ellátva és az áramkorlátozás ne haladja meg a 400mA -t. Mielőtt bekapcsolnánk a digitskálát ellenőrizzük a tápegységünk Ehez kapcsoljunk a tápegység kimenetére egy 24 Om ellená-lást és 30 percig ellenőrizzük a feszültség szintjét. Még ha van is a transziverünkben 5V feszültség , ajánlatos a digitskálának külön tápot épiteni.
    Az ide ajánlott áramkört a 2. ábra mutatja.
    A kijelzőket lehetőleg a LED szinének megfellő árnyalatú védőüveggel takarjuk. A fényének szabjzása végett a 14. kivezetést egy 20-30 Om huzalpotméteren kersztűl kapcsoljuk be.Forditás: UT1DA

Vissza

html counterсчетчик посетителей сайта

Используются технологии uCoz